Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky.

1.    Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“)

1.1  Tieto obchodné podmienky sú vydané pre internetový obchod dostupný na internetovej adrese www.ipmed.sk (ďalej len „internetový obchod“) a slúžia na uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku.

1.2  Predávajúcim je:
Obchodné meno: Ivan Pavlov
Sídlo:                   Stredné Plachtince 124
                            991 24 Stredné Plachtince
IČO:                     37 270 168
DIČ:                     1040137087
Mobil:                   0917 041 009
E-mail:                  info@ipmed.sk
Živnostenské oprávnenie: OU-VK-OZP-2018/005107-2
Číslo živnostenského registra: 610-4200
Registrácia u RVPS, Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš, tel: 047 48 12999
Č.ev.: 2018/601-1
(ďalej len „predávajúci“)

1.3  Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná ponúkaný tovar predávaného prostredníctvom internetového obchodu.
(ďalej len „kupujúci“)
 

2.    Objednanie tovaru.

2.1  Kupujúci v internetovom obchode predávajúceho objednáva tovar za účelom jeho zakúpenia.

2.2  Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka v internetovom obchode.  

2.3  Kupujúci v nákupnom košíku má možnosť tovar prekontrolovať a prípadne upraviť.

2.4  Kupujúci na stránke objednávka, označí spôsob doručenia tovaru a spôsob platby za tovar. Ďalej kupujúci pravdivo vyplní fakturačné a kontaktné údaje.  Doručovaciu adresu len pokiaľ je odlišná od fakturačnej adresy.

2.5  Pokiaľ kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami, na stránke objednávka potvrdí súhlas s obchodnými podmienkami  pre internetový obchod.

2.6  Kupujúci na stránke súhrn objednávky, skontroluje objednávaný tovar, spôsob doručenia, spôsob platby a celkovú cenu objednávky. Pokiaľ kupujúci súhlasí s obsahom objednávky tlačidlom (objednávka s povinnosťou platby!), odošle objednávku predávajúcemu na spracovanie.

2.7  Odoslaním objednávky, nadobúdajú účinnosť obchodné podmienky  (kúpna zmluva na diaľku) medzi kupujúcim a predávajúcim.

3.    Potvrdenie objednávky.

3.1  Kupujúci bezprostredne po odoslaní objednávky obdrží na ním zadanú e-mailovú adresu e-mailovú správu potvrdenie objednávky (ďalej len „potvrdená objednávka“), súhrn objednávky a status objednávky.

3.2  Predávajúci besprostredne po odovzdaní zásielky prepravcovi, oznámi tento status kupujúcemu sms správou. 

3.3  Predávajúci do 24 hodín zašle kupujúcemu ktorý si vybral spôsob platby „Bankovým prevodom“ proforma (zálohovú) faktúru vo formáte PDF.

4.    Zrušenie objednávky.

4.1  Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho je možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci oznámi zrušenie objednávky predávajúcemu písomne a to, sms alebo e-mailov správou. Predávajúci potvrdí kupujúcemu storno objednávky písomne a to, sms alebo e-mailov správou. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho alebo poštovou poukážkou na adresu kupujúceho.

4.2  Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť množstvo objednaného tovaru. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, neprevzatie zásielky.

5.    Cena za tovar.

5.1  Predávajúci nie je platcom DPH.

5.2  V internetovom obchode, pri každom tovare je uvedená cena za jeden kus tovaru. V popise produktu je uvedená cena za jeden kg netto produktu.

5.3  V nákupnom košíku sa uvádza cena za súčet jednotlivých druhov tovarov a celkový súčet ceny tovarov.

5.4  K základnej cene produktov je pripočítaná cena za doručenie (dopravu) tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe doručenia (dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

5.5  K základnej cene produktov je pripočítaná cena za platbu podľa toho aký spôsob platby si kupujúci vyberie. Aktuálna sadzba je priamo viditeľná v objednávke (pri každom spôsobe platby).

5.6  Celková cena za objednávku je viditeľná kupujúcemu ešte pred odoslaním objednávky na stránke súhrn objednávky.

6.    Platba za objednávku.

6.1  Kupujúci pokiaľ si zvolí spôsob platby „Dobierka“ zaplatí za tovar pri jeho doručení.

6.1.1     Kupujúci pokiaľ si zvolí spôsob platby „Bankovým prevodom“ obdrží od predávajúceho proforma (zálohovú) faktúru podľa bodu 3.2 obchodných podmienok. Kupujúci uhradí platbu na bankový účet predávajúceho do  5 pracovných dní.

6.1.2     Pokiaľ sa platba do 8 pracovných dní nepripíše na bankový účet predávajúceho, predávajúci má právo stornovať objednávku.

6.1.3     Predávajúci po pripísaní platby na bankový účet uvedený v proforma (zálohovej) faktúry sa zaväzuje že do 24 hodín oznámi kupujúcemu e-mailovou správou termín dodania tovaru.

6.2  Platba je možná iba EUR.

6.3  Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.
 

7.   Dodacie podmienky.

7.1.1     Dodacia lehota na tovar v ponuke internetového obchodu predávajúceho je do 4 pracovných dní od odoslania objednávky, kupujúcim pri spôsobe platby „Dobierka“.

7.1.2     Dodacia lehota na tovar v ponuke internetového obchodu predávajúceho je do 4 pracovných dní od pripísania platby na bankový účet predávajúceho pri spôsobe platby „Bankovým prevodom“.

7.2  Pokiaľ kupujúcemu termín dodania tovaru určený predávajúcim v bode 3.2 a 6.1.3 obchodných podmienok nevyhovuje a nemohol by daný deň tovar prevziať, je povinný to oznámiť bezodkladne predávajúcemu buď telefonicky, sms alebo e-mailovou správou aby sa zabránilo zbytočnému vyexpedovania tovaru.

8.    Doručenie tovaru.

8.1  Predávajúci zabezpečí dopravu tovaru kuriérskou službou.

8.2  Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

8.3  Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

8.4  Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

8.5  Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

8.6  Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Poškodenie zásielky počas prepravy rieši predávajúci s prepravcom. Takéto prípady rieši predávajúci, dodaním nového tovaru kupujúcemu.

8.7  V prípade záujmu väčšieho množstva tovaru predávajúci pošle tovar v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

9.    ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY.

9.1  Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

9.2  Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie,
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

9.3  Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 9.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a spôsob na vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky vniknuté predávajúcemu s doručením tovaru kupujúcemu.

9.4   Po splnení podmienok podľa bodov 9.1 až 9.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

9.5  V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 9.1 až 9.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

10. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE.

10.1  Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

10.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

10.3   Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

10.4   Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, a kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

10.5   POSTUP REKLAMÁCIE:

10.5.1  Čo najskôr informovať predávajúceho emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.

10.5.2  Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

11.1  Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.ipmed.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky.

11.2  Odoslaním objednávky, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

11.3   Vykonaním objednávky v internetový obchod www.ipmed.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho odoslaním objednávky. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail.

11.4    Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru. Súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@ipmed.sk   Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania.
c) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
e) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

12. Záverečné informácie.

12.1    Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Veľký Krtíš a Slovenská obchodná inšpekcia.

12.2    Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

V Stredných Plachtinciach dňa, 04.08.2018.

Táto stránka používa cookies. Viac info